پیام روز

امام حسن عسکری(ع): دوخصلت است که بالاترازآنهاچیزی نیست،ایمان به خداوسودرساندن به برادران.