پیام روز

امام باقر(ع): هیچ شرافت وافتخاری چون بلند همتی نیست.