پیام روز

امام موسی کاظم(ع): بهترین عبادت بعدازشناختن خداوند،انتظارفرج وگشایش است.