پیام روز

امام رضا(ع): روزغدیردرآسمان مشهورتر از زمین است.