پیام روز

امام صادق(ع): تاده میل اطراف قبرامام حسین بن علی علیه السلام برکت است .