پیام روز

امام صادق(ع): تاده میل اطراف قبرامام حسین بن علی علیه السلام برکت است .

جداول طولهای مهاری و وصله آرماتورها

طول مهاری و طول وصله دو متغیر مهم در طراحی سازه های بتنی هستند که متاسفانه اغلب به آنها بهای لازم داده نمی شود و بدون درنظر گرفتن عوامل موثر بر آنها، اعداد تقریبی و گاه غلط در نقشه ها ارائه می گردد.  از همین رو برنامه ای آنلاین تهیه شده که این کار را با سرعت و دقت بالا و با رعایت تمامی ضوابط آیین نامه ای انجام میدهد. از قابلیتهای این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- انجام محاسبات توسط  آیین نامه های مبحث نهم و  ACI 2005

2- در نظر گرفتن شرایط محیطی مختلف

3-  انجام محاسبات بر اساس مقاومتهای مختلف بتن و آرماتور

4- لحاظ کردن اثر پوشش  میلگردها

5- در نظر گرفتن فاصله بین میلگردها

6- لحاظ کردن موقعیت قرار گیری میلگردها (فوقانی یا تحتانی)

7- تهیه جداول طولهای مهاری و وصله برای اعضاء مختلف از قبیل : پی- ستونها- تیرها- دیوارهای برشی و دیوارهای حائل

8- ارائه جداول شکیل و بایگانی مناسب با فرمت PDF بر روی رایانه شخصیلطفا برای دسترسی به این برنامه به "سامانه طراحی اینترنتی ساطا" به آدرس زیرمراجعه فرمائید:

sata-design.ir