پیام روز

امام صادق(ع): تاده میل اطراف قبرامام حسین بن علی علیه السلام برکت است .
  • محوطه سازی اسکله شهید رجایی

همکاری با شرکت نصر در:

  • عملیات اجرایی طرح های تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی
  • عملیات اجرایی راهسازی

همکاری با معاونت مهندسی سپاه هرمزگان در:

  • اجرای سازه های فلزی و بتنی در گلشهر بندرعباس
  • اجرای طرح های آماده سازی اراضی هرمزگان